TIETOSUOJAILMOITUS

Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus
Pinninkatu 47, 1. krs./toimisto
33100 Tampere
Puh. +358 294 5211
rokotetutkimuskeskus@tuni.fi
rokotetutkimus.fi

Tietosuojavastaava
Jukka Tuomela
jukka.tuomela@tuni.fi

Rekisterin nimi

Rokotetutkimuskeskuksen asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tietoja käytetään rokote- ja lääketutkimuksista tiedottamiseen sekä muuhun tutkimuksiin liittyvään yhteydenpitoon.

Käsittelyn oikeusperuste: suostumus tietosuojaehtoihin.

Henkilö voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa käyttämällä yllä mainittuja rokotetutkimuskeskuksen yhteystietoja joko puhelimitse, lähettämällä asiaa koskevan sähköpostiviestin tai kirjeen, tai täyttämällä ja lähettämällä tällä sivustolla olevan lomakkeen.

Rekisterin tietosisältö

Rokotetutkimuksista kiinnostuneet:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite

Tutkimuksiin ilmoittautuneet:
Etu- ja sukunimi (lapsille tarkoitetun tutkimuksen ollessa kyseessä sekä lapsen että huoltajan nimi)
Ikä tai syntymäaika
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Lähdetieto (”Sain tiedon tutkimuksesta”)
Oma rokotetutkimusklinikka, paikkakunta

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai sen määrittämiskriteerit

Rokotetutkimuksista kiinnostuneiden tietoja säilytetään toistaiseksi tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

Automatisoidut päätökset ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Vastustamisoikeus
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan rokotetutkimuskeskukselle.

Päivitetty 29.10.2020